Polityka prywatności

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – controllingNOW Sp. z o.o.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez controllingNOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: controllingNOW]. controllingNOW zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Pana/Pani danych osobowych podczas ich przetwarzania. controllingNOW przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.

Poprzez „świadczenie usług” przez controllingNOW rozumie się:

 • Działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura
 • Doradzanie klientom w zakresie zarządzania organizacją,
 • Realizowanie na zlecenie klientów określonych zadań operacyjnych

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: kontakt@controllingnow.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest controllingNOW Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twarda 18 00-105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001051858, REGON: 526071257, NIP: 5252967572 [dalej: controllingNOW, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: kontakt@controllingnow.pl

2. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] oraz krajowymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

1. controllingNOW pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.

2. controllingNOW przetwarza w szczególności poniższe kategorie danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne,

b) dane kontaktowe,

c) dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców,

d) dane udostępnione controllingNOW w związku ze świadczeniem usług,

e) dane, które wynikają z treści zawartych umów, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane.

3. controllingNOW przetwarza dane osobowe klientów, innych podmiotów współpracujących z controllingNOW w związku ze świadczeniem usług, dane kandydatów do pracy lub współpracy, dane osób kontaktujących się z controllingNOW lub pozostających w kontakcie (w tym za pośrednictwem poczty e-mail) w związku ze świadczonymi przez controllingNOW usługami lub funkcjonowaniem spółki

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

controllingNOW informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić controllingNOW kontakt, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności controllingNOW, lub wykonanie usługi.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. controllingNOW przetwarza dane osobowe realizując poniższe cele:

a) w celu nawiązania współpracy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na czas negocjacji warunków umowy;

b) w celu realizacji umowy z klientem lub innym podmiotem współpracującym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na czas realizacji umowy;

c) na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego,

d) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z controllingNOW (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na czas trwania procesu rekrutacyjnego;

e) w celu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez kandydata do pracy lub do współpracy po zakończonym procesie rekrutacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie dodatkowo udzielonej zgody na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu cofnięcia zgody;

f) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ? w terminie niezbędnym do realizacji tego celu,

g) w celu marketingu usług controllingNOW, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;

h) w celach marketingu usług controllingNOW, w tym w celu informowania o działalności controllingNOW, o wydarzeniach organizowanych przez controllingNOW, lub w których controllingNOW uczestniczy, jeżeli była wymagana i została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu cofnięcia zgody;

i) w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu cofnięcia zgody;

j) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizacje tego celu (via: SMS, via: e-mail, w tym newslettera), (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu cofnięcia zgody.

 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. controllingNOW informuje, że przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych poprzez kontakt z controllingNOW na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;

b) prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;

c) prawo do usunięcia danych, jeżeli:

 • cofnięto zgodę na ich przetwarzanie,
 • wniesiono sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
 • Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
 • Pana/Pani dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
 • Pana/Pani dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

 • zakwestionowano prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie controllingNOW są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli:

 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i
 • wyrażono zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, lub
 • dane przetwarzane są na podstawie umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

 • z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez controllingNOW, skutecznego o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokonanie cofnięcia zgody może zostać zrealizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: kontakt@advisorynow.pl. Czynności dokonane przez controllingNOW na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;

h) prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 ODBIORCY DANYCH

1. controllingNOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Gekko advisoryNOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. zewnętrzni dostawcy usług (w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, marketingowe), czyli podmioty, z których controllingNOW korzysta przy przetwarzaniu danych i którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami controllingNOW.

3. controllingNOW każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

4. Organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i innym władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

controllingNOW nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient, zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej https://controllingnow.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

INFORMACJA O POLITYCE COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operatorzy Serwisu (controllingNOW Sp. z o.o. oraz advisoryNOW Sp. z o.o.) : są podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającymi do nich dostęp.

4. Operatorzy Serwisu wykorzystują pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Operatorzy Serwisu informują, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Operatorów.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronach ich producentów.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty zamieszczone na stronie podlegają ochronie przez prawo autorskie. Ich kopiowanie i powielanie w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, bez zgody autora jest zabronione i jako działanie niezgodne z prawem może być karane.